Contact

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NextPage B.V.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
i. NextPage B.V.: de besloten vennootschap NextPage B.V. , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58241884.

ii. Opdrachtgever: elk bedrijf, instelling of persoon die met NextPage B.V. onderhandelt over de
totstandkoming van een Overeenkomst en/of een Overeenkomst met NextPage B.V. aangaat;

iii. Werkzaamheden: alle activiteiten van NextPage B.V. welke zijn of worden geïnitieerd in Opdracht van de Opdrachtgever.

iv. Opdracht: de Overeenkomst tussen een Opdrachtgever en NextPage B.V. op grond waarvan NextPage B.V. haar Werkzaamheden verricht.

v. Opdrachtbevestiging: ieder Schriftelijk stuk waarin de Opdracht van Opdrachtgever door NextPage B.V. wordt weer gegeven.

vi. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen NextPage B.V. en Opdrachtgever tot stand komt,
elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter
uitvoering van die Overeenkomst.

vii. Schriftelijk: op schrift gesteld, daaronder tevens begrepen elektronische correspondentie.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle van NextPage B.V. afkomstige offertes, aanbiedingen, Opdrachtbevestigingen, en alle daarmee verband houdende Overeenkomsten

2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen op deze Voorwaarden binden NextPage B.V. slechts voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen. Een overeengekomen afwijking geldt slechts voor de Overeenkomst waarvoor de afwijking is overeengekomen; de afwijking is niet van toepassing op opvolgende Overeenkomsten.

2.4 In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven deze Voorwaarden.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen, offertes en uitlatingen van NextPage B.V. zijn geheel vrijblijvend. NextPage B.V. is gerechtigd om haar aanbod in te trekken indien dit binnen 7 dagen na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk aan Opdrachtgever wordt medegedeeld.

3.2 NextPage B.V. is slechts gebonden indien een Overeenkomst Schriftelijk wordt gesloten tussen NextPage B.V. en Opdrachtgever, dan wel indien NextPage B.V. een Opdrachtbevestiging stuurt naar Opdrachtgever.

3.3 De Opdrachtbevestiging van NextPage B.V. geldt als een correcte en complete weergave van de
Overeenkomst die is gesloten tussen NextPage B.V. en Opdrachtgever.

3.4 Indien er geen Overeenkomst Schriftelijk is gesloten en tevens geen Opdrachtbevestiging is verstuurd, zullen partijen desondanks gebonden zijn indien NextPage B.V. begint met de uitvoering van de overeenkomst. De facturen zullen in dat geval worden beschouwd als de Opdrachtbevestiging en als de correcte weergave van de Overeenkomst tussen NextPage B.V. en Opdrachtgever.

Artikel 4. Werkwijze/uitvoering van de Opdracht

4.1 NextPage B.V. spant zich in om de Opdracht uit te voeren. Op NextPage B.V. rust slechts een inspanningsverplichting. Eventuele interne belemmeringen aan de zijde van Opdrachtgever die in de weg staan aan het uitvoeren van de Opdracht, zullen door NextPage B.V. tijdig aan Opdrachtgever worden gerapporteerd, waarna met Opdrachtgever in overleg zal worden getreden over de vervolgstappen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle vertraging en extra kosten die de mogelijke interne belemmeringen met zich brengen.

4.2 Opdrachtgever zal datgene doen (en nalaten) wat in redelijkheid nodig is om NextPage B.V. de Opdracht uit te laten voeren.

Artikel 5. Honorarium

Het aangeboden en overeengekomen honorarium is in Euro en exclusief BTW. Alle door NextPage B.V. ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten anders dan weergegeven in de Opdrachtbevestiging of Overeenkomst zijn voor rekening van Opdrachtgever. Afspraken die minder dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip door opdrachtgever worden geannuleerd kunnen door Nextpage B.V. worden doorbelast.

Artikel 6. Betaling

6.1 Tenzij Schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van storting op een door NextPage B.V. aan te wijzen bankrekening.

6.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn de factuur voldoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

6.3 Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het bedrag op de aangewezen bankrekening is bijgeschreven zodat NextPage B.V. er over kan beschikken.

6.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft NextPage B.V. vanaf de vervaldatum recht op de vertragingsrente ter hoogte van 1% per maand waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt aangemerkt.

6.5 Alle kosten, die door NextPage B.V. om nakoming van de betalingsverplichting van Opdrachtgever af te dwingen zijn gemaakt, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 115,--. Indien NextPage B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komt ook het meerdere voor vergoeding in aanmerking.

6.6 Opdrachtgever is niet bevoegd op het door hem verschuldigde bedrag enig bedrag in mindering te brengen of het door hem verschuldigde bedrag te verrekenen met enig tegenvordering die hij mocht of meent te hebben op NextPage B.V., dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten.

6.7 Alle verplichtingen van Opdrachtgever zijn terstond opeisbaar in geval Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

6.8 Alle betalingen die door Opdrachtgever worden verricht, strekken eerst in mindering op de reeds vervallen rente en openstaande buitengerechtelijke kosten en vervolgens op de oudste factuur, ongeacht de eventuele omschrijving die Opdrachtgever bij de betaling vermeldt.

Artikel 7. Klachten

7.1 Klachten dienen Schriftelijk te worden ingediend binnen veertien dagen nadat de Opdrachtgever van de klacht kennis heeft genomen, of van de klacht redelijkerwijs kennis had kunnen nemen.

7.2 Klachten met betrekking tot facturen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk aan NextPage B.V. te worden gemeld.

7.3 Bij overschrijding van de termijnen zoals bepaald in de leden 1 en 2 van dit artikel, vervalt elke aanspraak tegen NextPage B.V. ter zake.

7.4 Rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen dat de verrichte Werkzaamheden niet aan de Overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na de overeenkomstig de leden 1 of 2 van dit artikel gedane kennisgeving.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 NextPage B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit voor de door Opdrachtgever dan wel derden geleden schade, behoudens voor zover deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

8.2 NextPage B.V. is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, vertragingschade en winst- dan wel omzetderving.

8.3 De aansprakelijkheid van NextPage B.V. jegens Opdrachtgever en/of derden is in alle gevallen beperkt tot het totale bedrag van de betreffende Opdracht met een maximumbedrag van € 5.000,--.

8.4 Opdrachtgever zal NextPage B.V. vrijwaren voor alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de verrichte Werkzaamheden en zij zal NextPage B.V. alle schade vergoeden die NextPage B.V. lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 9. Ontbinding

9.1 Alle vorderingen die NextPage B.V. heeft op Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, worden direct opeisbaar indien:
i) Opdrachtgever niet voldoet aan de op haar, voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden rustende verplichtingen en niet binnen 5 dagen na ontvangst van een Schriftelijke mededeling daartoe alsnog voldoet;
ii) Opdrachtgever een aanvraag heeft gedaan tot surseance van betaling of in surseance van betaling verkeert;
iii) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag tot faillietverklaring indient;
iv) Opdrachtgever als rechtspersoon wordt ontbonden of geliquideerd;
v) op de goederen of vermogensbestanddelen van Opdrachtgever conservatoir beslag wordt gelegd en Opdrachtgever dat beslag niet binnen één maand opgeheven krijgt;
vi) Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van het bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van het bedrijf;
vii) Opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.

9.2 In de voornoemde gevallen is Opdrachtgever op grond van deze Voorwaarden rechtstreeks in verzuim. NextPage B.V. heeft het recht om in de voornoemde situaties de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en NextPage B.V. direct, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, te ontbinden.

9.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, heeft NextPage B.V. het recht op vergoeding door Opdrachtgever van alle geleden schade, kosten, rente en dergelijke, welke voortvloeien uit de ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 10. Opschorting

10.1 NextPage B.V. heeft, indien Opdrachtgever tekortschiet in het voldoen van enige verplichting, of indien NextPage B.V. redelijkerwijs mag verwachten dat Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens NextPage B.V., het recht de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder dat NextPage B.V. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, één en ander onverminderd de overige aan NextPage B.V. toekomende rechten;

10.2 Opdrachtgever komt in geen geval een opschortingsrecht toe.

Artikel 11. Zorgvuldigheid

NextPage B.V. zal ten aanzien van de informatie, die haar ter kennis komt gedurende de Opdracht, de grootst mogelijke zorgvuldigheid en discretie betrachten.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 De door NextPage B.V. aan de Opdrachtgever uitgebrachte adviezen en verrichte Werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend bedoeld ten behoeve van de Opdrachtgever zelf. Alle rechten van intellectuele eigendom van deze adviezen of andersoortige uitkomsten van de Werkzaamheden komen uitsluitend toe aan NextPage B.V..

12.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de in lid 1 bedoelde adviezen, of andersoortige uitkomsten van de Werkzaamheden van NextPage B.V. te gebruiken voor derden, of derden daarvan direct of indirect te laten profiteren.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Indien NextPage B.V.s de verplichtingen uit de Overeenkomst niet na kan komen wegens ziekte van de namens NextPage B.V. ingezette persoon, zal eveneens sprake zijn van overmacht.

13.2 Indien naar het oordeel van NextPage B.V. de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft NextPage B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

13.3 NextPage B.V. heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat NextPage B.V. aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

13.4 NextPage B.V. is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

13.5 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 14. Conversie

Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepaling treden alsdan bepalingen in de plaats waarvan gelet op de bedoeling van partijen de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige bepaling.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle Overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen NextPage B.V. en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Indien NextPage B.V. en Opdrachtgever geschillen, die voortvloeien uit of verband houden met Overeenkomsten of rechtsverhoudingen tussen NextPage B.V. en Opdrachtgever niet in der minne kunnen regelen, zullen de geschillen worden voorgelegd aan het daarvoor aangewezen gerecht binnen het Arrondissement Leeuwarden, onverminderd de bevoegdheid van NextPage B.V. zich te wenden tot de wettelijk aangewezen relatief bevoegde rechter.

15.3 Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet dat NextPage B.V. en Opdrachtgever in gezamenlijk overleg kunnen besluiten om een geschil te laten beslechten door mediation of bij wijze van bindend advies.

Bolsward, september 2018
De Algemene Voorwaarden NextPage B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
58241884.

Download de Algemene voorwaarden

phone-handsetcrossmenuchevron-downarrow-right Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram